Corporate Social Responsibility / Sustainable Development

SD

COLOR ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีแรก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืน THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) ปี 2562 โดย บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) หรือ COLOR ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีแรก เป็นการมุ่งมั่นถึงในเรื่องของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพิจารณาถึงการลงทุนด้านความยั่งยืนในด้านของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

Read More »

Image Gallery