คณะกรรมการบริษัท

คุณรัช ทองวานิช

ประธานกรรมการบริษัท

คุณพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

กรรมการผู้จัดการ

คุณราชัน ควรหา

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

คุณธเนศพล มงคลรัตน์

ที่ปรึกษา

คุณโสภิดา หิรัญโชติพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนการขายและการตลาด

คุณฉลวย ไพนิตย์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหาร (เรียงลำดับตามฝ่าย)

คุณกรรณิกา บุญรอด

kannika@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ( ต่อ 2001 )
คุณสมพงค์ กลิ่นเจริญ
sompong_k@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ( ต่อ 2017 )

คุณมัทนา หอระดาน

mattana@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ( ต่อ 2005 )
คุณกิตติโชติ วงษ์กิติโสภณ

kittichote@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ต่อ 3005 )

คุณศรัญธินี มงคลรัตน์

saranthinee_m@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน ( ต่อ 2027 )

คุณเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์

saowanit@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและนำเข้าส่งออก ( ต่อ 2013 )
คุณสมพงค์ นครังสุ

somphong_prod@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ( ต่อ 2019 )
คุณนิพนธ์ เถื่อนเพ็ง

nipon@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายขาย (ต่อ 3035)

คุณสุภิ ภูแก้ว

supi_p@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (ต่อ 2025)

คุณพันธ์ศักดิ์ สลักคำ
pansak@saleecolour.com
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ (ต่อ 2009)

ฝ่ายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

คุณสมทรง บุญตา

somsong@saleecolour.com

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ( Ext. 3050 )