คณะกรรมการบริษัท

คุณรัช ทองวานิช

ประธานกรรมการบริษัท

คุณราชัน ควรหา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณธเนศพล มงคลรัตน์

ที่ปรึกษา

คุณขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์

ที่ปรึกษา

ฝ่ายบริหาร (เรียงลำดับตามฝ่าย)

คุณเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์

saowanit@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและนำเข้าส่งออก ( ต่อ 2013 )
คุณราชัน ควรหา(รักษาการแทน)

rachan@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ต่อ 1009 )
คุณกรรณิกา บุญรอด

kannika@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ( ต่อ 2001 )
คุณมัทนา หอระดาน

mattana@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ( ต่อ 2005 )
คุณสมพงค์ นครังสุ

somphong_prod@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ( ต่อ 2019 )
คุณฉลวย ไพนิตย์

chalouy@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ( ต่อ 2011 )
คุณบัญชา กำจัด

bancha@saleecolour.com

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ( ต่อ 2015 )

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ คปอ. และ คิวเอ็มอาร์

Mr. Somsong Boonta

somsong@saleecolour.com

Safety Officer ( Ext. 3050 )
Ms. Jirawan Kumchad

jirawan@saleecolour.com

QMR & Internal Auditor ( Ext. 3043 )