ใบรับรอง

คุณภาพสินค้าและบริการตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของสังคม ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าหลากชนิดในปริมาณมาก เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ออกแบบไว้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Mass Product) ด้วยนโยบาย การจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานคงที่ ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพจึงจำเป็นต้องถูกดำเนินการอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้าสู่สายการผลิตจนกระทั่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป’ก่อนการส่งมอบให้ถึงมือผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อเป็นการยืนยันในมาตรฐาน บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพสินค้า ISO : 9001 และตอบสนองความพึงพอใจในการใช้สินค้ากับคู่ค้าในทุกรายการสินค้าที่ผลิต พร้อมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

ISO 9001 : 2015

Salee Colour ISO 9001:2015

Poly Merit Asia ISO 9001:2015

Composite Asia ISO 9001:2015

ISO 14001 : 2015

Salee Colour ISO 14001:2015

Poly Merit Asia ISO 14001:2015

ISO 45001 : 2018

Salee Colour ISO 45001:2018

Poly Merit Asia ISO 45001:2018

รางวัล / ใบรับรอง

การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

T-VER

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 – Salee

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 – Poly

ประกาศเกียรติคุณอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

ระบบการจัดการนวัตกรรม( CENTS 16555-12013)

การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2564

PlaceThe Prime Minister’s Industry Award 2018

The Market for
Alternative Investment

Top Ten Innovative
Business 2011

Happy Work Place

Coorperatives

Energy Conservation

Board of Trade of
Thailand Membership

The Best Factory

CSR-DIW Continuous Award 2022

The Prime Minister's Industry Award 2022-TH

The Prime Minister’s Industry Award 2022