Author Archives: chainarong

COLOR ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่สอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืน THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) ปี 2563 โดย บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) หรือ COLOR ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่สอง เป็นการมุ่งมั่นถึงในเรื่องของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพิจารณาถึงการลงทุนด้านความยั่งยืนในด้านของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

                ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ มาจากการเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 19 หมวดครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติหรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โครงการ…นำผืนป่าคืนถิ่น

จากต้นกล้าเล็กๆ ที่เจริญเติบโตรอบพื้นที่ของบริษัท และความใส่ใจของผู้ดูแลทำให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการคืนผืนป่าสู่ถิ่นในปี 2563 เพื่อเป็นการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการอนุบาลต้นกล้าเล็กๆ (ต้นแคนา) มอบให้กับพนักงานนำกลับไปปลูกยังภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเอง บริษัทมีความมุ่งมั่นในการร่วมเป็นกลุ่มเล็กๆ ในการสร้างพื้นที่สีเขียว และความสมดุลย์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ที่สื่อสารออกไป

บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community) ประจำปี 2563

“บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Recognition) ในการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Community (SDC) จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 และร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของสถาบันไทยพัฒน์อีกด้วย”

[รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563] บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

              บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมแก่ นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สำหรับพิธีการจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

Posted in SD

“วิ่งได้ใจ วิ่งได้บุญ Salee Colour Virtual Run 2020”

Salee Colour
Salee Colour

บริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายในให้กับพนักงานในโครงการ “วิ่งได้ใจ วิ่งได้บุญ” Salee Colour Virtual Run ในวันที่ 9 เดือนกันยายน 2563 เป็นการวิ่งการกุศลระดมทุนร่วมกับ maiA Virtual Run โดยเป้าหมายของบริษัทฯ อยู่ที่ 3,000 กิโลเมตร (ในทุกๆ 1 กิโลเมตร = 10 บาท) มอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อย่างน้อย 2 ล้านบาท จากทุกบริษัทที่เข้าร่วม กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความสามัคคีร่วมกันในองค์กร และสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจของพนักงาน

Posted in CSR

โครงการจิตอาสา “สาลี่ คัลเล่อร์ รับมือ COVID-19”

            เป็นโครงการจัดทำหน้ากากผ้าอนามัย เพื่อป้องกันตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และการปฏิบัติตนเองในช่วงการแพร่ระบาด ในโครงการได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาเข้ามาช่วยจัดทำหน้ากากผ้าอนามัย เพื่อมอบให้กับเพื่อนพนักงานและคนในครอบครัวจำนวน 300 ชิ้น (ผ้ามัสลิน 3 ชั้น)

Posted in SD

จากความยั่งยืนขององค์กร สู่ความยั่งยืนของสังคมรอบข้าง

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกัน (Face shield) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใน 3 โรงพยาบาลของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่
– โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
– โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
– โรงพยาบาลปากน้ำ สมุทรปราการ
เพื่อเป็นการส่งมอบขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้ เพราะความยั่งยืนขององค์กร คือความยั่งยืนของสังคมรอบข้าง

Posted in CSR