Author Archives: chainarong

Magik Growth

Magik

เกษตรกรมักพบความสูญเสียระหว่างการผลิต จากโรคพืช แมลงศัตรูพืช และดินเสื่อมสภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลิตผลในพื้นที่จำกัด แนวโน้มการจัดการระบบปลูกร่วมกับการใช้เทคโนโลยีจึงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง เช่น เมล่อน มะเขือเทศ สตรอว์เบอรี่ หรือ ผลไม้ส่งออก เช่น ทุเรียน มะม่วง เป็นต้น เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุทางการเกษตร ให้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช จึงเกิดผลงานวิจัย Magik Growth ผลิตภัณฑ์จากการขึ้นรูปนอนวูฟเวนชนิดสปันบอนด์ (Spunbond nonwoven) และดัดแปรเพิ่มคุณสมบัติพิเศษกำหนดลักษณะโครงสร้างที่เหมาะต่อการผ่านของน้ำและอากาศ รวมถึงการคัดเลือกช่วงแสง สามารถประยุกต์ใช้ Magik Growth ด้วยการออกแบบลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ

บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community) ประจำปี 2564

“บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Recognition) ในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Community (SDC) จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6”

CSR-DIW Awards

บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (CSR-DIW Awards) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานในการดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องติดกันเป็นปีที่ 3

COLOR ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 12 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งสะท้อนการเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ครบทุกมิติในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

COLOR ได้รางวัล Rising Star Sustainability Awards

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) ได้รับรางวัล SET Awards 2021 ประเภท Rising Star Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง COLOR เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนตลาด mai มีขนาดมาร์เก็ตแคปไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และได้รับรางวัลดังกล่าว  แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการผลักดันการเติบโต เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม

โครงการโซลาร์เซลล์ขนาด 999.58 กิโลวัตต์พีค ของ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการขึ้นทะเบียน ในโครงการ T-VER จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โครงการโซลาร์เซลล์ขนาด 999.58 กิโลวัตต์พีค ของ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ ได้รับการขึ้นทะเบียนในโครงการ T-VER ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 430 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2eq/year) ระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2571

โครงการสาลี่เชิญชวนสร้างสวนสุขภาพชุมชนบางน้ำจืด

saleecolour csr
saleecolour csr

          สาลี่ คัลเล่อร์ เข้าไปปรับปรุงลานกิจกรรมชุมชนบางน้ำจืดภายใต้ชื่อโครงการสาลี่เชิญชวนสร้างสวนสุขภาพชุมชนบางน้ำจืดเมื่อต้นเดือนกันยายน 2564 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนการทำกิจกรรมนันทนาการของชุมชนและเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงรวมทั้งเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มาขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจิตอาสาพนักงานของสาลี่ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ปูอิฐบล๊อก ติดตั้งราวกั้นกันตกคลอง ทาสีเครื่องออกกำลังกาย และติดตั้งเสาไฟ เป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนและออกกำลังกายยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

saleecolour csr
saleecolour csr
saleecolour csr
saleecolour csr

สัมภาษณ์ CEO (COLOR) กับธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้แตกไลน์ไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน

สัมภาษณ์ CEO (COLOR)
สัมภาษณ์ CEO (COLOR)

สัมภาษณ์ CEO (COLOR) “น่าสนใจเลยทีเดียวกับธุรกิจเม็ดพลาสติก ที่กำลังเติบโตได้ดีหลังจากนี้ ที่ “พีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ CEO (COLOR)” วางเป้าหมายธุรกิจปี 64 โตอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้แตกไลน์ไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร โรงเรือนที่อยู่ระหว่างการศึกษาก่อนพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป เพื่อให้มีรายได้ประจำ Recurring Income เข้ามาอย่างต่อเนื่อง”