Author Archives: chainarong

Thai Capital Market Sustainability Model Organization Award 2022

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท ดีเด่น ประจำปี 2565  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสังคม

COLOR received Sustainability Excellence Awards second consecutive years.

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) ได้รับรางวัล SET Awards 2022 ประเภท Commended Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง COLOR เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนตลาด mai มีขนาดมาร์เก็ตแคปไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และได้รับรางวัลดังกล่าว  แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการผลักดันการเติบโต เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม

บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม CSR ของ หลักสูตรวิทยการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 (วบส. 8) ที่โรงเรียนวัดดอนผิงแดด จ.เพชรบุรี

บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม CSR ของ หลักสูตรวิทยการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 (วบส. 8) ที่โรงเรียนวัดดอนผิงแดด จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

Posted in CSR

บริษัทฯ สาลี่ คัลเล่อร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องติดกันเป็นปีที่ 4

COLOR ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 13 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งสะท้อนการเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รางวัล Thailand Kaizen 2022

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Thailand Kaizen Award 2022 ประเภท Kaizen For Innovation จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในโครงการอิฐบล็อกยั่งยืน

[รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565] บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565 ประเภทการเพิ่มผลผลิต

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565 ประเภทการเพิ่มผลผลิต
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมแก่ นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สำหรับพิธีการจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

CSR-DIW Continuous Award 2022

โครงการสาลี่เชิญชวนสร้างสวนสุขภาพชุมชนบางน้ำจืด (CSR-DIW Continuous Award 2022)

สาลี่ คัลเลอร์ เข้าไปปรับปรุงลานกิจกรรมชุมชนบางน้ำจืดภายใต้ชื่อโครงการสาลี่เชิญชวนสร้างสวนสุขภาพชุมชนบางน้ำจืดเมื่อเดือนกันยายน 2564  มีปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนการทำกิจกรรมนันทนาการของชุมชนและเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงรวมทั้งเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มากขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจิตอาสาพนักงานของสาลี่ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ปูอิฐบล๊อก ติดตั้งราวกั้นกันตกคลอง ทาสีเครื่องออกกำลังกาย ติดตั้งเสาไฟ และเดือนมิถุนายน 2565 เราปรับปรุงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเทปูนซีเมนขยายพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อเป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนและออกกำลังกายยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

Posted in CSR

CSR-DIW Continuous Award 2022

CSR-DIW Continuous Award 2022

          บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 (CSR-DIW Continuous Award 2022) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานในการดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Magik Growth

Magik Growth

เกษตรกรมักพบความสูญเสียระหว่างการผลิต จากโรคพืช แมลงศัตรูพืช และดินเสื่อมสภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลิตผลในพื้นที่จำกัด แนวโน้มการจัดการระบบปลูกร่วมกับการใช้เทคโนโลยีจึงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง เช่น เมล่อน มะเขือเทศ สตรอว์เบอรี่ หรือ ผลไม้ส่งออก เช่น ทุเรียน มะม่วง เป็นต้น เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุทางการเกษตร ให้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช จึงเกิดผลงานวิจัย Magik Growth ผลิตภัณฑ์จากการขึ้นรูปนอนวูฟเวนชนิดสปันบอนด์ (Spunbond nonwoven) และดัดแปรเพิ่มคุณสมบัติพิเศษกำหนดลักษณะโครงสร้างที่เหมาะต่อการผ่านของน้ำและอากาศ รวมถึงการคัดเลือกช่วงแสง สามารถประยุกต์ใช้ Magik Growth ด้วยการออกแบบลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ