Category Archives: SD

[รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565] บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565 ประเภทการเพิ่มผลผลิต

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565 ประเภทการเพิ่มผลผลิต
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมแก่ นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สำหรับพิธีการจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

COLOR ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่สอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืน THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) ปี 2563 โดย บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) หรือ COLOR ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่สอง เป็นการมุ่งมั่นถึงในเรื่องของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพิจารณาถึงการลงทุนด้านความยั่งยืนในด้านของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

                ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ มาจากการเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 19 หมวดครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติหรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community) ประจำปี 2563

“บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Recognition) ในการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Community (SDC) จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 และร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของสถาบันไทยพัฒน์อีกด้วย”

[รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563] บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

              บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมแก่ นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สำหรับพิธีการจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563