ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

สร้างรากฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง

เรามองการขับเคลื่อนองค์กร เหมือนการสร้างบ้าน ที่เริ่มต้นจากการสร้างฐานที่แข็งแรง และต่อยอดอย่างมีทิศทาง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราจึงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสในวิกฤติ และการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้น และระยะยาว เรามุ่งพัฒนาระบบภายใน พัฒนาคน พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายให้ครอบคลุมที่สุดแก่ผู้ใช้งาน

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เล็งเห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่มองเห็นถึงภาพรวมทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่า การร่วมมือร่วมใจกัน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานสากล
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิต การตรวจสอบสินค้า การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนถึงการส่งมอบงาน โดยยึดหลักตรวจสอบได้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพเกิดขึ้นจากความตั้งใจในทุกขั้นตอน และจะส่งผลดีไปถึงผู้บริโภค

ดาวน์โหลดรายงาน

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560
ขนาดไฟล์ : 22.92 MB
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ : 7.54 MB
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ : 20.71 MB