โครงการโซลาร์เซลล์ขนาด 999.58 กิโลวัตต์พีค ของ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ ได้รับการขึ้นทะเบียนในโครงการ T-VER ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 430 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2eq/year) ระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2571