Previous
Next
ค่านิยมองค์กร

TEAMWORK
              การทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ทุกคนรู้บทบาท รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบร่วมกัน สอดประสานกันอย่างดี แม้มีอุปสรรค ก็พร้อมใจกันร่วมแก้ไข หากจำเป็นก็สามารถทำงานแทนกันได้ เพราะต่างมองเห็นประโยชน์ส่วนรวม การทำงานจึงเป็นระบบทีม
และร่วมมือกันจนไปสู่ความสำเร็จ

RESPONESIBILITY
            มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำงานด้วยความใส่ใจ และส่งมอบงานตรงเวลา

ITEGRITY
            ในการทำงาน ควรเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยึดถือในคุณธรรม จริงใจต่อกัน ตรงไปตรงมา เว้นการโกหก การคดโกง หรือการลักขโมย ทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน การตัดสินใจใดๆก็ตามควรอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ส่วนรวมและองค์กร

INNOVATION
            เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้ความคิดสร้างสรรให้เกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่า

PERFORMANCE
            สร้างงาน สร้างคนที่มีคุณภาพ ส่งมอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมายที่สามารถตอบสนองความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไม่หยุดคิด และพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

SPEED
            ทำงานเชิงรุก ชอบคิด วางแผน และพร้อมแก้ปัญหาเสมอ ทั้งฝ่ายที่ได้รับมอบหมายและติดตามงาน หัวหน้างานจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี มีการกำหนดขอบข่ายเวลาของงานชัดเจน การติดตามและตรวจสอบงานอย่างสม่ำเสมอ ภาพรวมทีมงาน มีความว่องไว รอบคอบ ใส่ใจในงาน ตั้งใจให้สำเร็จลุล่วง ทำงานอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต

CSR