ใบรับรอง

คุณภาพสินค้าและบริการตลอดจนคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของสังคม ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าหลากชนิดในปริมาณมาก เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ออกแบบไว้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Mass Product) ด้วยนโยบาย การจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานคงที่ ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพจึงจำเป็นต้องถูกดำเนินการอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้าสู่สายการผลิตจนกระทั่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป’ก่อนการส่งมอบให้ถึงมือผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อเป็นการยืนยันในมาตรฐาน บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพสินค้า ISO : 9001 และตอบสนองความพึงพอใจในการใช้สินค้ากับคู่ค้าในทุกรายการสินค้าที่ผลิต พร้อมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007