THE Bubbles ผู้ให้บริการการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบ EPC หรือเรียกว่า Engineering Procurement and Construction คือการให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบเบ็ดเสร็จ (Turn-Key) ทั้งด้านการออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้งโครงสร้างระบบโซลาร์เซลล์ การขออนุญาตโครงการในรูปแบบต่างๆตามเงื่อนไขข้อตกลงลูกค้า