มาสเตอร์แบทซ์ฟิลเล่อร์

ความสามารถในการคัดสรรวัตถุดิบ ทั้งแคลเซียมคาร์บอเนต ทัลคัม หรือ แบเรี่ยมซัลเฟต ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้เสริมคุณสมบัติทางกายภาพในอุตสาหกรรมพลาสติก ประกอบกับการพัฒนาสูตรที่เหมาะสมกับการลดต้นทุนสินค้าอีกประการหนึ่งด้วย เราเลือกใช้เครื่องจักรและกรรมวิธีที่ทันสมัยที่สุดในการผลิต เพื่อยืนยันคุณภาพและประสิทธิภาพการกระจายตัวของฟิลเล่อร์ที่ผลิตในทุกๆ Lot นอกจากนี้สาลี่ ฯ ยังสามารถดำเนินการวิจัยและพัฒนาสูตรฟิลเล่อร์แบบเฉพาะ เหมาะกับการใช้งานเฉพาะพิเศษ ตามลักษณะความต้องการของ Convertors อีกด้วย