about-1Optimize

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเม็ดพลาสติกผสมสีและสารปรุงแต่งแบบเข้มข้น (Masterbatch), เม็ดพลาสติกผสมสีและสารปรุงแต่งสำเร็จรูป (Compound) และสีผสมพลาสติกชนิดผงสำเร็จรูป (Dry Colorants) ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านสารปรุงแต่งคุณสมบัติสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท ในปี 2550 ได้มีการขยายธุรกิจ โดยก่อตั้ง “บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด” เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ (Filler Masterbatch) พร้อมทั้งได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี สามารถสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกกลุ่มการใช้งานอาทิเช่น Filler , Additive , Compound and Color Masterbatch เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี และได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จึงทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และการบริหารงานขององค์กรอย่างเป็นมาตรฐาน

"เป็นผู้นำในการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน"

ข้อมูลบริษัท

About us information op

วันที่ก่อตั้ง : 13 สิงหาคม 2546
วันที่เสนอ IPO : 14 มิถุนายน 2554
ทุนจดทะเบียน : 652.34 ล้านบาท
พื้นที่บริษัท : 38,000 ตารางเมตร
พื้นที่คลังสินค้า : 14,000 ตารางเมตร
พื้นที่่โรงงาน : 7,000 ตารางเมตร
กำลังการผลิต : ประมาณ 45,000 ตันต่อปี
สายการผลิต : 15 Extruders
บริษัทย่อย : บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด, บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด
จำนวนพนักงาน : 300 คน

เป้าหมายของเรา

part1MILESTONES_op

เป็นผู้นำในการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

1. มุ่งพัฒนา ค้นคว้าและวิจัยเม็ดแม่สีพลาสติกเข้มข้นให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้งาน

2. สร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน

3. เป็นพันธมิตรที่ดีทางธุรกิจ ด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

1. สร้างรากฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง เรามองการขับเคลื่อนองค์กร เหมือนการสร้างบ้าน ที่เริ่มต้นจากการสร้างฐานที่แข็งแรง และต่อยอดอย่างมีทิศทาง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราจึงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสในวิกฤติ และการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้น และระยะยาว เรามุ่งพัฒนาระบบภายใน พัฒนาคน พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายให้ครอบคลุมที่สุดแก่ผู้ใช้งาน

2. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เล็งเห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่มองเห็นถึงภาพรวมทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่า การร่วมมือร่วมใจกัน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิต การตรวจสอบสินค้า การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนถึงการส่งมอบงาน โดยยึดหลักตรวจสอบได้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพเกิดขึ้นจากความตั้งใจในทุกขั้นตอน และจะส่งผลดีไปถึงผู้บริโภค