บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท ดีเด่น ประจำปี 2565  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสังคม