Category Archives: Award

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community) ประจำปี 2566

บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Recognition) ในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Community (SDC) จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 และร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของสถาบันไทยพัฒน์อีกด้วย

หุ้นยั่งยืน SET ESG Rating

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) หรือ COLOR ได้รับรางวัล SET ESG Ratings ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต ครอบคลุมกรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 5 มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ

CSR-DIW Continuous Award 2023

บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 (CSR-DIW Continuous Award 2023) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานในการดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Thai Capital Market Sustainability Model Organization Award 2022

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท ดีเด่น ประจำปี 2565  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสังคม

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) ได้รับรางวัล SET Awards 2022

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) ได้รับรางวัล SET Awards 2022 ประเภท Commended Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง COLOR เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนตลาด mai มีขนาดมาร์เก็ตแคปไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และได้รับรางวัลดังกล่าว  แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการผลักดันการเติบโต เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สาลี่ คัลเล่อร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องติดกันเป็นปีที่ 4

COLOR ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 13 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งสะท้อนการเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รางวัล Thailand Kaizen 2022

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Thailand Kaizen Award 2022 ประเภท Kaizen For Innovation จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในโครงการอิฐบล็อกยั่งยืน

[รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565] บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565 ประเภทการเพิ่มผลผลิต

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565 ประเภทการเพิ่มผลผลิต
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมแก่ นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สำหรับพิธีการจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

CSR-DIW Continuous Award 2022

CSR-DIW Continuous Award 2022

CSR-DIW Continuous Award 2022

          บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 (CSR-DIW Continuous Award 2022) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานในการดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ