Category Archives: Award

บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community) ประจำปี 2564

“บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Recognition) ในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Community (SDC) จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6”

CSR-DIW Awards

บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (CSR-DIW Awards) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานในการดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องติดกันเป็นปีที่ 3

COLOR ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 12 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งสะท้อนการเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ครบทุกมิติในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

COLOR ได้รางวัล Rising Star Sustainability Awards

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) ได้รับรางวัล SET Awards 2021 ประเภท Rising Star Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง COLOR เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนตลาด mai มีขนาดมาร์เก็ตแคปไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และได้รับรางวัลดังกล่าว  แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการผลักดันการเติบโต เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม

COLOR ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่สอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืน THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) ปี 2563 โดย บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) หรือ COLOR ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่สอง เป็นการมุ่งมั่นถึงในเรื่องของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพิจารณาถึงการลงทุนด้านความยั่งยืนในด้านของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

                ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ มาจากการเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 19 หมวดครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติหรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community) ประจำปี 2563

“บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Recognition) ในการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Community (SDC) จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 และร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของสถาบันไทยพัฒน์อีกด้วย”

[รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563] บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

              บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมแก่ นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สำหรับพิธีการจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธมอบรับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ( Sustainability Disclosure Community ) ประจำปี 2562

“ บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ในการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Community (SDC) จากสถาบัน           ไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 และร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของสถาบันไทยพัฒน์อีกด้วย”

COLOR ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีแรก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืน THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) ปี 2562 โดย บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) หรือ COLOR ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีแรก เป็นการมุ่งมั่นถึงในเรื่องของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพิจารณาถึงการลงทุนด้านความยั่งยืนในด้านของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

                ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ มาจากการเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 19 หมวดครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติหรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

[รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2561] บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมแก่ นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สำหรับพิธีการจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561