“การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและชุมชนอันเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงาน (จังหวัดสมุทรปราการ) นั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสังคม ชุมชนรวมถึงการร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน

ซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญต่อประเทศชาติ โดยเริ่มจากวัฒนธรรมขององค์กร (COLOR) เป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านของการทำงานเป็นทีม ร่วมแรง ร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรและสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆกัน

เติมฝันปันรักปีที่ 4 ได้ร่วมจัดจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนคลองเสาธง ถนอมวารดีนุเคราะห์ เริ่มจากการทาสี ปรับปรุงห้องน้ำ และจัดสถานที่ให้เหมาะสม ถูกสุขอนามัย ไปจนถึงการจัดกิจกรรม

ให้กับน้องๆ ได้ร่วมสนุกพร้อมกับเสริมสร้างความรู้ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนให้ดีขึ้น”