Category Archives: CSR

“วิ่งได้ใจ วิ่งได้บุญ Salee Colour Virtual Run 2020”

Salee Colour
Salee Colour

บริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายในให้กับพนักงานในโครงการ “วิ่งได้ใจ วิ่งได้บุญ” Salee Colour Virtual Run ในวันที่ 9 เดือนกันยายน 2563 เป็นการวิ่งการกุศลระดมทุนร่วมกับ maiA Virtual Run โดยเป้าหมายของบริษัทฯ อยู่ที่ 3,000 กิโลเมตร (ในทุกๆ 1 กิโลเมตร = 10 บาท) มอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อย่างน้อย 2 ล้านบาท จากทุกบริษัทที่เข้าร่วม กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความสามัคคีร่วมกันในองค์กร และสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจของพนักงาน

Posted in CSR

จากความยั่งยืนขององค์กร สู่ความยั่งยืนของสังคมรอบข้าง

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกัน (Face shield) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใน 3 โรงพยาบาลของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่
– โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
– โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
– โรงพยาบาลปากน้ำ สมุทรปราการ
เพื่อเป็นการส่งมอบขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้ เพราะความยั่งยืนขององค์กร คือความยั่งยืนของสังคมรอบข้าง

Posted in CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR โครงการเติมฝันปันรัก ปีที่ 4 (การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก สังคมชุมชน และองค์กร)

“การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและชุมชนอันเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงาน (จังหวัดสมุทรปราการ) นั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสังคม ชุมชนรวมถึงการร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน

ซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญต่อประเทศชาติ โดยเริ่มจากวัฒนธรรมขององค์กร (COLOR) เป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านของการทำงานเป็นทีม ร่วมแรง ร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรและสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆกัน

เติมฝันปันรักปีที่ 4 ได้ร่วมจัดจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนคลองเสาธง ถนอมวารดีนุเคราะห์ เริ่มจากการทาสี ปรับปรุงห้องน้ำ และจัดสถานที่ให้เหมาะสม ถูกสุขอนามัย ไปจนถึงการจัดกิจกรรม

ให้กับน้องๆ ได้ร่วมสนุกพร้อมกับเสริมสร้างความรู้ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนให้ดีขึ้น”