Category Archives: CSR

โครงการสาลี่เชิญชวนสร้างสวนสุขภาพชุมชนบางน้ำจืด (CSR-DIW Continuous Award 2023)

สาลี่ คัลเลอร์ เข้าไปปรับปรุงลานกิจกรรมชุมชนบางน้ำจืดภายใต้ชื่อโครงการสาลี่เชิญชวนสร้างสวนสุขภาพชุมชนบางน้ำจืดเมื่อเดือนกันยายน 2564 มีปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนการทำกิจกรรมนันทนาการของชุมชนและเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงรวมทั้งเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มากขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจิตอาสาพนักงานของสาลี่ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ปูอิฐบล๊อก ติดตั้งราวกั้นกันตกคลอง ทาสีเครื่องออกกำลังกาย ติดตั้งเสาไฟ และเดือนมิถุนายน 2565 เราปรับปรุงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเทปูนซีเมนขยายพื้นที่เพิ่มเติมเดือนเมษายน 2566 เพื่อเป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนและออกกำลังกายยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
Posted in CSR

บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม CSR ของ หลักสูตรวิทยการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 (วบส. 8) ที่โรงเรียนวัดดอนผิงแดด จ.เพชรบุรี

บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม CSR ของ หลักสูตรวิทยการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 (วบส. 8) ที่โรงเรียนวัดดอนผิงแดด จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

Posted in CSR

CSR-DIW Continuous Award 2022

โครงการสาลี่เชิญชวนสร้างสวนสุขภาพชุมชนบางน้ำจืด (CSR-DIW Continuous Award 2022)

สาลี่ คัลเลอร์ เข้าไปปรับปรุงลานกิจกรรมชุมชนบางน้ำจืดภายใต้ชื่อโครงการสาลี่เชิญชวนสร้างสวนสุขภาพชุมชนบางน้ำจืดเมื่อเดือนกันยายน 2564  มีปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนการทำกิจกรรมนันทนาการของชุมชนและเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงรวมทั้งเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มากขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจิตอาสาพนักงานของสาลี่ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ปูอิฐบล๊อก ติดตั้งราวกั้นกันตกคลอง ทาสีเครื่องออกกำลังกาย ติดตั้งเสาไฟ และเดือนมิถุนายน 2565 เราปรับปรุงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเทปูนซีเมนขยายพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อเป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนและออกกำลังกายยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

Posted in CSR

โครงการสาลี่เชิญชวนสร้างสวนสุขภาพชุมชนบางน้ำจืด

saleecolour csr
saleecolour csr

          สาลี่ คัลเล่อร์ เข้าไปปรับปรุงลานกิจกรรมชุมชนบางน้ำจืดภายใต้ชื่อโครงการสาลี่เชิญชวนสร้างสวนสุขภาพชุมชนบางน้ำจืดเมื่อต้นเดือนกันยายน 2564 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนการทำกิจกรรมนันทนาการของชุมชนและเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงรวมทั้งเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มาขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจิตอาสาพนักงานของสาลี่ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ปูอิฐบล๊อก ติดตั้งราวกั้นกันตกคลอง ทาสีเครื่องออกกำลังกาย และติดตั้งเสาไฟ เป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนและออกกำลังกายยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

saleecolour csr
saleecolour csr
saleecolour csr
saleecolour csr

CSR-DIW โครงการแบ่งปันคอมพิวเตอร์ให้น้องๆ 5 โรงเรียน

ในสังคมไทยปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตในทุกๆ ด้าน รวมถึงการศึกษา เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์จึงมีส่วนสำคัญในการเรียนรู้ การนำ คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ ในรูปแบบการบูรณาการ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุดของเยาวชนในสังคมไทย

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์ จึงมีแนวคิดบริจาคคอมพิวเตอร์ ที่ยังใช้งานได้ดี และนำส่งคอมพิวเตอร์เหล่านั้น สู่มือน้องๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อให้พวกเขาหาความรู้ได้ไม่สิ้นสุด พร้อมกับสร้างโลกทัศน์ใหม่ๆ โดยมอบให้แก่

1.โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน (สุรกิจบวรราษฎร์อุปถัมถ์) จ.ชลบุรี

2.โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษร์รังสฤษฏ์) จ.ชลบุรี 

3.โรงเรียนบ้านไผ่โทน จ.แพร่

4.โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

5.โรงเรียนบ้านคลองหลวง จ.สมุทรปราการ

สาลี่คัลเล่อร์ดำเนินโครงการเติมฝันปันรักปีที่ 5

สาลี่คัลเล่อร์ดำเนินโครงการเติมฝันปันรักปีที่ 5 (การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก สังคม และองค์กร)

สาลี่คัลเล่อร์ดำเนินโครงการเติมฝันปันรักปีที่5 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการแบ่งปันความสุขสู่สังคม บริษัทได้เล็งเห็นคุณค่าการพัฒนาเยาวชนที่จะเป็นกำลังของประเทศในอนาคต สาลี่คัลเลอร์ตระหนักถึงโรงเรียนที่ยังต้องการความช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์การศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2564 เราสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของจำเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด ให้กับโรงเรียนเอี่ยมสุรี อนุบาลสมุทรปราการ, บ้านครูมุ้ย, มูลนิธิฟอร์เด็ก, และเด็กในชุมชนบางน้ำจืด เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น

โครงการ…นำผืนป่าคืนถิ่น

จากต้นกล้าเล็กๆ ที่เจริญเติบโตรอบพื้นที่ของบริษัท และความใส่ใจของผู้ดูแลทำให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการคืนผืนป่าสู่ถิ่นในปี 2563 เพื่อเป็นการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการอนุบาลต้นกล้าเล็กๆ (ต้นแคนา) มอบให้กับพนักงานนำกลับไปปลูกยังภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเอง บริษัทมีความมุ่งมั่นในการร่วมเป็นกลุ่มเล็กๆ ในการสร้างพื้นที่สีเขียว และความสมดุลย์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ที่สื่อสารออกไป

“วิ่งได้ใจ วิ่งได้บุญ Salee Colour Virtual Run 2020”

Salee Colour
Salee Colour

บริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายในให้กับพนักงานในโครงการ “วิ่งได้ใจ วิ่งได้บุญ” Salee Colour Virtual Run ในวันที่ 9 เดือนกันยายน 2563 เป็นการวิ่งการกุศลระดมทุนร่วมกับ maiA Virtual Run โดยเป้าหมายของบริษัทฯ อยู่ที่ 3,000 กิโลเมตร (ในทุกๆ 1 กิโลเมตร = 10 บาท) มอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อย่างน้อย 2 ล้านบาท จากทุกบริษัทที่เข้าร่วม กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความสามัคคีร่วมกันในองค์กร และสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจของพนักงาน

Posted in CSR

จากความยั่งยืนขององค์กร สู่ความยั่งยืนของสังคมรอบข้าง

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกัน (Face shield) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใน 3 โรงพยาบาลของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่
– โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
– โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
– โรงพยาบาลปากน้ำ สมุทรปราการ
เพื่อเป็นการส่งมอบขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้ เพราะความยั่งยืนขององค์กร คือความยั่งยืนของสังคมรอบข้าง

Posted in CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR โครงการเติมฝันปันรัก ปีที่ 4 (การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก สังคมชุมชน และองค์กร)

“การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและชุมชนอันเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงาน (จังหวัดสมุทรปราการ) นั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสังคม ชุมชนรวมถึงการร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน

ซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญต่อประเทศชาติ โดยเริ่มจากวัฒนธรรมขององค์กร (COLOR) เป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านของการทำงานเป็นทีม ร่วมแรง ร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรและสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆกัน

เติมฝันปันรักปีที่ 4 ได้ร่วมจัดจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนคลองเสาธง ถนอมวารดีนุเคราะห์ เริ่มจากการทาสี ปรับปรุงห้องน้ำ และจัดสถานที่ให้เหมาะสม ถูกสุขอนามัย ไปจนถึงการจัดกิจกรรม

ให้กับน้องๆ ได้ร่วมสนุกพร้อมกับเสริมสร้างความรู้ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนให้ดีขึ้น”