ในสังคมไทยปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตในทุกๆ ด้าน รวมถึงการศึกษา เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์จึงมีส่วนสำคัญในการเรียนรู้ การนำ คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ ในรูปแบบการบูรณาการ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุดของเยาวชนในสังคมไทย

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์ จึงมีแนวคิดบริจาคคอมพิวเตอร์ ที่ยังใช้งานได้ดี และนำส่งคอมพิวเตอร์เหล่านั้น สู่มือน้องๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อให้พวกเขาหาความรู้ได้ไม่สิ้นสุด พร้อมกับสร้างโลกทัศน์ใหม่ๆ โดยมอบให้แก่

1.โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน (สุรกิจบวรราษฎร์อุปถัมถ์) จ.ชลบุรี

2.โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษร์รังสฤษฏ์) จ.ชลบุรี 

3.โรงเรียนบ้านไผ่โทน จ.แพร่

4.โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

5.โรงเรียนบ้านคลองหลวง จ.สมุทรปราการ