ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืน THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) ปี 2562 โดย บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) หรือ COLOR ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีแรก เป็นการมุ่งมั่นถึงในเรื่องของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพิจารณาถึงการลงทุนด้านความยั่งยืนในด้านของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

                ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ มาจากการเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 19 หมวดครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติหรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด