สัมภาษณ์ CEO (COLOR)

สัมภาษณ์ CEO (COLOR) “น่าสนใจเลยทีเดียวกับธุรกิจเม็ดพลาสติก ที่กำลังเติบโตได้ดีหลังจากนี้ ที่ “พีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ CEO (COLOR)” วางเป้าหมายธุรกิจปี 64 โตอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้แตกไลน์ไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร โรงเรือนที่อยู่ระหว่างการศึกษาก่อนพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป เพื่อให้มีรายได้ประจำ Recurring Income เข้ามาอย่างต่อเนื่อง”