News

CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR โครงการเติมฝันปันรัก ปีที่ 4 (การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก สังคมชุมชน และองค์กร)

“การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและชุมชนอันเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงาน (จังหวัดสมุทรปราการ) นั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสังคม ชุมชนรวมถึงการร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญต่อประเทศชาติ โดยเริ่มจากวัฒนธรรมขององค์กร (COLOR) เป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านของการทำงานเป็นทีม ร่วมแรง ร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรและสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆกัน เติมฝันปันรักปีที่ 4 ได้ร่วมจัดจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนคลองเสาธง ถนอมวารดีนุเคราะห์ เริ่มจากการทาสี ปรับปรุงห้องน้ำ และจัดสถานที่ให้เหมาะสม ถูกสุขอนามัย ไปจนถึงการจัดกิจกรรม ให้กับน้องๆ ได้ร่วมสนุกพร้อมกับเสริมสร้างความรู้ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนให้ดีขึ้น”

Read More »
SD

บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธมอบรับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ( Sustainability Disclosure Community ) ประจำปี 2562

“ บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ในการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Community (SDC) จากสถาบัน           ไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 และร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของสถาบันไทยพัฒน์อีกด้วย”

Read More »