Magik Growth

เกษตรกรมักพบความสูญเสียระหว่างการผลิต จากโรคพืช แมลงศัตรูพืช และดินเสื่อมสภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลิตผลในพื้นที่จำกัด แนวโน้มการจัดการระบบปลูกร่วมกับการใช้เทคโนโลยีจึงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง เช่น เมล่อน มะเขือเทศ สตรอว์เบอรี่ หรือ ผลไม้ส่งออก เช่น ทุเรียน มะม่วง เป็นต้น เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุทางการเกษตร ให้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช จึงเกิดผลงานวิจัย Magik Growth ผลิตภัณฑ์จากการขึ้นรูปนอนวูฟเวนชนิดสปันบอนด์ (Spunbond nonwoven) และดัดแปรเพิ่มคุณสมบัติพิเศษกำหนดลักษณะโครงสร้างที่เหมาะต่อการผ่านของน้ำและอากาศ รวมถึงการคัดเลือกช่วงแสง สามารถประยุกต์ใช้ Magik Growth ด้วยการออกแบบลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ