Tag Archives: กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ…นำผืนป่าคืนถิ่น

จากต้นกล้าเล็กๆ ที่เจริญเติบโตรอบพื้นที่ของบริษัท และความใส่ใจของผู้ดูแลทำให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการคืนผืนป่าสู่ถิ่นในปี 2563 เพื่อเป็นการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการอนุบาลต้นกล้าเล็กๆ (ต้นแคนา) มอบให้กับพนักงานนำกลับไปปลูกยังภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเอง บริษัทมีความมุ่งมั่นในการร่วมเป็นกลุ่มเล็กๆ ในการสร้างพื้นที่สีเขียว และความสมดุลย์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ที่สื่อสารออกไป

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR โครงการเติมฝันปันรัก ปีที่ 4 (การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก สังคมชุมชน และองค์กร)

“การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและชุมชนอันเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงาน (จังหวัดสมุทรปราการ) นั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสังคม ชุมชนรวมถึงการร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน

ซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญต่อประเทศชาติ โดยเริ่มจากวัฒนธรรมขององค์กร (COLOR) เป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านของการทำงานเป็นทีม ร่วมแรง ร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรและสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆกัน

เติมฝันปันรักปีที่ 4 ได้ร่วมจัดจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนคลองเสาธง ถนอมวารดีนุเคราะห์ เริ่มจากการทาสี ปรับปรุงห้องน้ำ และจัดสถานที่ให้เหมาะสม ถูกสุขอนามัย ไปจนถึงการจัดกิจกรรม

ให้กับน้องๆ ได้ร่วมสนุกพร้อมกับเสริมสร้างความรู้ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนให้ดีขึ้น”