Tag Archives: สาลี่คัลเล่อร์

สาลี่คัลเล่อร์ดำเนินโครงการเติมฝันปันรักปีที่ 5

สาลี่คัลเล่อร์ดำเนินโครงการเติมฝันปันรักปีที่ 5 (การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก สังคม และองค์กร)

สาลี่คัลเล่อร์ดำเนินโครงการเติมฝันปันรักปีที่5 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการแบ่งปันความสุขสู่สังคม บริษัทได้เล็งเห็นคุณค่าการพัฒนาเยาวชนที่จะเป็นกำลังของประเทศในอนาคต สาลี่คัลเลอร์ตระหนักถึงโรงเรียนที่ยังต้องการความช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์การศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2564 เราสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของจำเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด ให้กับโรงเรียนเอี่ยมสุรี อนุบาลสมุทรปราการ, บ้านครูมุ้ย, มูลนิธิฟอร์เด็ก, และเด็กในชุมชนบางน้ำจืด เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น